Convocatòria borsa de feina d’auxiliar de biblioteca ajuntament de Manacor

A l’Ajuntament de Manacor han obert una borsa de feina d’auxiliar de biblioteca.

Teniu fins dia 16 de febrer per presentar-vos a la convocatòria.

Vos adjuntam la informació:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10445/575922/convocatoria-borsa-de-feina-d-auxiliar-de-bibliote

Borsí de feina de la Creu Roja

Bon dia,

Adjuntam tres ofertes laborals per formar part dels borsins de feina de l’àrea de migracions amb l’objectiu de cobrir en un futur les possibles places d’aquesta àrea.

En sortir les places, es cridarà per realitzar una entrevista únicament als candidats preseleccionats, tenint en compte el Curriculum i la carta de presentació.

Contacte:

Patricia Marín Cózar

Departament de Personal

Assamblea Autonòmica Creu Roja Illes Balears

Av. Arquitecte Gaspar Bennasar, 73

07004 Palma de Mallorca

Tel: + 34 971 29 50 00

Fax +34 971 75 26 89

www.cruzroja.es

OFERTA TRABAJO Abogado

OFERTA TRABAJO Educador Social (2)

OFERTA TRABAJO Psicologo

Convocatòria de 40 places d’enginyer aeronàutic

S’ha convocat un procés selectiu mitjançant concurs-oposició de 40 places a través del sistema general d’accés lliure i un total de 8 places  per promoció interna, per a entrar en el Cos d’Enginyers Aeronàutic

la data límit per inscriure’s és el 4 de setembre

 

si cliqueu aquí trobareu més informació : INFO

Borsa de feina INFOJOVE

Aquí trobareu una sèrie d’ofertes laborals que poden interessar-vos, les últimes ofertes públicades són les següents:

 

– Reunió amb el client per anàlisi de necessitats – Proporcionar informació i assessorament jurídic al client sobre la viabiilitat del seu cas, procediments judicials (tarifes, taxes) i procés de treball (itinerari jurídic procesal) – Mantenir informat al client, en cada moment, de l’estat del seu cas – Fidelització i optimització de la cartera de clients – Promocionar i comercialitzar els serveis i productes que el despatx determini en cada moment – Maximitzar la rendibiilitat dels casos
Garantir l’acollida i l’assessorament als clients, proposant una gama àmplia de productes i serveis Norauto. Cobrament i atenció telefònica. Atracció, satisfacció i fidelització dels clients, contribuir activament a l’assoliment dels objectius comercials del centre.
Com a mecànic/a la teva missió serà la realització de prestacions específiques d’electricitat, mecànica, manteniment i muntatge de tot tipus de vehicles. Et mantindràs en continua relació amb el client i respondràs a les seves necessitats amb l’objectiu de garantir la seva màxima satisfacció.
PER A CURS DE CUINA D’ESTIU. COORDINACIÓ D’ACTIVITATS LÚDIQUES I SUPORT A PROFESSOR DE FORMACIÓ EN CUINA PER A NINS ENTRE 6 I 12
IMPARTIR CLASSES DE CUINA A NINS ENTRE 6 I 12 ANYS I COL·LABORAR EN TASQUES D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL CURS

Aquí trobareu l’enllaç per visitar la borsa de feina : INFOJOVE

Peó ajuntament Sineu

En el BOIB de dia 9 de juny s’ha obert un lloc de feina de personal laboral no permanent a trevés d’oposició , els requisits necessaris són els següents:

 

Tenir nacionalitat espanyola o estrangera amb residència legal a Espanya

Tenir complits 16 anys i no excedir, l’edat màxima de jubilació forçosa.

Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent o en condicions d’obtenir-ho en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

No haver estat separat ni acomiadat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels
òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a l’exercici de les funcions públiques per resolució judicial.

No patir malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el normal desenvolupament de les funcions corresponents.

No trobar-se inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat del personal al servei de les administracions públiques
Estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell A2

Aquí deixam el Link : Bases i requisits